China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITY

CENTRE

LEAD INVESTIGATOR

TEAM MEMBERS

Beijing

China-Japan Friendship Hospital

 

No. 2 East Yinghua Road

Chaoyang District

Beijing

100029 P.R.

 

Tel: +86 10 8420 5566

 

Website: www.zryhyy.com.cn

 

 

Dr Ye Zhidong

Vascular Surgeon

yezhidong@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Liu Peng

Dr Fan Xueqiang

Dr Xia Zheng

 

Beijing

Peking Union Medical College Hospital

 

No. 41 Da Mu Cang Hu Tong

Xi Cheng District

Beijing

100032

 

Tel: +86 10 6915 6114

 

Website: www.pumch.cn

 

 

 

Professer Chang-Wei Liu

Vascular Surgeon

Professor Liu Bao

Dr Chen Yu

pkuwz2000@aliyun.com

 

Copyright © 2011-2017 Nuffield Department of Surgical Sciences, John Radcliffe Hospital, Headington, Oxford, OX3 9DU

ACST-2 is supported by: