China

                                                   


                                                     
CITY

CENTRE

LEAD INVESTIGATOR

TEAM MEMBERS

Beijing

China-Japan Friendship Hospital


No. 2 East Yinghua Road

Chaoyang District

Beijing

100029 P.R.


Tel: +86 10 8420 5566 


Website: www.zryhyy.com.cn               

Dr Ye Zhidong

Vascular Surgeon

yezhidong@yahoo.comDr Liu Peng

Dr Fan Xueqiang

Dr Xia Zheng


Beijing

Peking Union Medical College Hospital


No. 41 Da Mu Cang Hu Tong

Xi Cheng District

Beijing

100032


Tel: +86 10 6915 6114


Website: www.pumch.cn
Professer Chang-Wei Liu

Vascular Surgeon

Professor Liu Bao

Dr Chen Yu

pkuwz2000@aliyun.com